Condicions generals

CONDICIONS GENERALS

1. Identificació del responsable

ADEENE INVEST S.L.
NIF B66928284
Av. Meridiana 350, 8D
08027 - BarcelonaTel 930 160 036
info@carlett.com

2. Objecte

Les presents condicions generals (en endavant, les "Condicions Generals") tenen per objecte regular expressament les condicions aplicables als processos de contractació duts a terme per part dels usuaris (el "Client"), de productes oferts per part d'ADEENE INVEST S.L.U. (en endavant, Carlett) a través del seu lloc web https://www.carlett.com.


Aquestes Condicions Generals romandran en vigor i seran vàlides durant tot el temps que estiguin accessibles a través del Lloc Web, sens perjudici que Carlett es reserva el dret a modificar, sense previ avís, tant les Condicions Generals, així com qualsevol dels textos legals que es trobin exposats al Lloc Web. En tot cas, l'accés al Lloc Web després de la seva modificació, inclusió i/o substitució, implica l'acceptació dels mateixos per part de l'usuari.

El Client es troba subjecte a les Condicions Generals vigents en cadascun dels moments de realitzar la contractació corresponent, no sent possible la contractació de cap producte sense la prèvia acceptació de les presents Condicions. La vigència temporal de les Condicions coincideix amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificades totalment o parcialment. Les noves Condicions seran d' aplicació des del moment en què estiguin a disposició del Client, i siguin d' aquesta forma plenament accessibles.


Totes les adquisicions de Productes comprats a través del Lloc Web, prèvia
identificació i autenticació, a través del nom d' usuari i contrasenya que fos subministrat, es consideraran vàlidament realitzades pel Client, i seran vinculants. En conseqüència, el Client serà el responsable en exclusiva de qualssevol compres de Productes a través del Lloc Web per part de qualsevol tercer que faci ús del seu usuari i contrasenya. La realització de comandes des del Lloc Web per part d'un menor d'edat que falselli la informació de registre s'entendrà realitzada sota la supervisió i autorització dels seus pares, tutors o representants legals.


3. Intervinents

Tindran la consideració de "Client"; del Lloc web https://www.carlett.com, aquells consumidors, que siguin persones físiques, residents al territori de la UE, que siguin majors d'edat (majors de 18 anys) i disposin de domicili fiscal a la UE o, si s'escau, persones jurídiques que acreditin adequadament la seva condició i acceptin les presents Condicions Generals que són d'aplicació. Queda expressament prohibida la compra de Productes a través del Lloc Web, per part de menors d'edat, usuaris que no resideixin legalment a la UE o per usuaris que no compleixin els requisits previstos en les presents Condicions Generals.

4. Accés i registre

L' accés i consulta del catàleg dels productes publicats al Lloc
Web https://www.carlett.com té caràcter lliure i gratuït.
Per poder iniciar el procés de contractació dels productes exposats al Lloc Web, els usuaris es poden registrar com a usuari client, seguint les indicacions disposades a continuació a l'apartat 4.1, o bé poden accedir al procés de contractació en qualitat de convidat.

 

4.1 Requisits per registrar-se com a usuari.

És requisit per poder registrar-se com a usuari ser major de divuit (18) anys i proporcionar a través del formulari disposat per Carlett a través del Lloc Web, totes les dades requerides i identificades com a obligatòries. L'usuari registrat assumeix que el seu compte d'usuari és personal i intransferible, podent registrar-se al Lloc Web tant persones físiques com persones jurídiques.

Tot usuari registrat disposarà de la seva contrasenya d' accés, que serà en tot cas, personal, intransferible, tindrà una vigència temporal limitada i haurà de complir uns requisits mínims de longitud i seguretat. L'usuari podrà modificar o recuperar aquesta contrasenya en qualsevol moment, seguint per a això el procediment disposat en el Lloc Web. En cap cas Carlett coneixerà aquesta contrasenya, que romandrà en els sistemes de Carlett xifrada.


En virtut de l'anterior, és obligació de l'usuari notificar de forma immediata a Carlett qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, extraviament, o l'accés no autoritzat als mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, el prestador quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l' ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.


4.2 Baixa com a usuari registrat.

La relació jurídica derivada del registre com a Client del Lloc Web té una durada indefinida. Qualsevol de les parts podrà donar per acabada o suspendre la present relació contractual unilateralment en qualsevol moment i sense més causa que la seva voluntat en tal sentit, sens perjudici de les obligacions derivades de la formalització de comandes amb anterioritat a l' acabament de la relació. El Client podrà exercitar unilateralment el dret d' acabament mitjançant el procés de cancel•lació de comptes.

En qualsevol cas, una vegada efectuada la baixa, l'usuari podrà sol·licitar un nou registre, quedant llevat de la facultat del prestador de no admetre l'esmentat registre en supòsits de mala fe o en cas de conflicte o controvèrsia suscitat entre les parts, que es trobi per resoldre o que hagi finalitzat amb reconeixement de culpa o negligència de l'usuari i/o perjudici al prestador, als seus col·laboradors i associats o als seus usuaris, clients o potencials clients.

5. Procés de contractació electrònica de productes
5.1 Informació i disponibilitat dels productes oferts.

Tota la informació relativa als productes oferts per Carlett per al seu Canal
Online, seran publicats a través del Lloc Web https://www.carlett.com, indicant-se la següent informació respecte a cadascun d'ells:

  • Model del producte
  • Imatges del producte
  • Descripció del producte
  • Preu del producte
  • Descomptes del producte (si escau)
  • Especificacions tècniques del producte
  • Disponibilitat d'enviament a domicili
  • Opinions i valoracions dels usuaris
  • Altres productes relacionats i recomanats

En el cas que no disposi d'estoc d'algun dels productes sol·licitat/s, Carlett, informarà el Client d'aquesta situació, procedint a reintegrar, sense demora indeguda, les sumes que hagi abonat per l'esmentat/s producte/s.

5.2 Fases del procediment de contractació electrònica.

Una vegada seleccionat per part de l'usuari els productes oferits per part de Carlett, l'usuari haurà de seguir les fases del procés de contractació indicades a continuació:

Fase 1. – Validació de Cistella de la Compra: l'Usuari, una vegada finalitzi la selecció dels productes que desitja contractar, haurà de validar la seva cistella de la compra, en la qual se li mostraran els productes seleccionats, el nombre d'unitats, el preu dels mateixos, el termini i les despeses d'enviament.

Fase 2. – Facilitar Dades de Facturació i Enviament: l'Usuari, una vegada validi la seva cistella de la compra, haurà de facilitar a Carlett les dades de facturació i d'enviament dels productes, havent d'acceptar expressament, mitjançant la marcació de la corresponent casella, de les presents Condicions de Contractació. En cas de no marcar la casella d'acceptació, el Lloc Web no li permetrà seguir endavant amb el procés de contractació.

Fase 3.- Seleccionar el Mètode de Pagament: l'Usuari, una vegada faciliti les dades de facturació i en el seu cas, d'enviament, haurà de seleccionar el mètode de pagament que desitgi utilitzar. Actualment, Carlett valida els següents mètodes de pagament:

1) Targeta de crèdit o dèbit

2) Pagament amb targeta i fraccionament de l'import de la compra amb l'entitat "Sistema de Targetes i Mitjans de Pagament S.A." en virtut de l'acord comercial
existent entre Carlett i aquesta entitat per la qual els clients que s' acullen a
aquest sistema de pagament tenen la possibilitat de fraccionar 3, 6, 9 o 12 terminis els seus
compres Online. El client haurà de ser el titular de la targeta per al pagament de la
compra realitzada a través del Lloc Web. Les condicions del finançament es
regeixen segons els pactes acordats amb l' entitat emissora de la targeta i
regulades en el contracte de la targeta de l' entitat financera. Per a qualsevol
consulta en relació amb el finançament, has de posar-te en contacte amb la
l' emissora de la targeta.

Fase 4.- Pagament de la quantitat econòmica total: l'Usuari, en cas que hagi optat per qualsevol dels sistemes de pagament serà redireccionat, automàticament pel sistema a les plataformes de pagament online (TPV) de les entitats bancàries corresponents.

Fase 5.- Confirmació de la Compra: Carlett, remetrà al Client en el termini màxim de 24 hores des del moment de la realització efectiva del pagament de la compra per part del Client, un correu electrònic en el qual es facilitarà un resum, amb totes les característiques de la compravenda realitzada.

Així mateix, mitjançant l' acceptació de les presents condicions generals de
contractació, el client accepta rebre les factures derivades de la contractació de béns de Carlett en format electrònic. En qualsevol cas, el client podrà consultar i/o descarregar la factura a la zona Mis Pedidos.

No obstant això, això, en cas que el client desitgi la factura en format físic (en paper), haurà de remetre un correu electrònic a la següent
adreça info@carlett.com sol·licitant la factura en format físic, identificant-se degudament i indicant el número de comanda del qual se sol·licita la factura en format físic.

6. Condicions econòmiques i formes de pagament
6.1 Condicions econòmiques.

Tots els productes oferts al Lloc Web porten associat el preu final del
producte, així com, si s' escau, els possibles descomptes que fossin d' aplicació a l' esmentada compra.

Els preus dels Productes es mostren sempre en euros i inclouen l'IVA, així com qualsevol altre impost que fora d'aplicació, sent els vigents i
legalment aplicables en aquell moment. De la mateixa manera, tots els preus
mostrats, no inclouen les possibles despeses d'enviament aplicables, en cas que el Client seleccioni la modalitat d'enviament a domicili, essent aquests identificats de forma independent abans de confirmar-se la compravenda.

En cas que Carlett identifiqui un error manifest en el preu d'algun dels Productes publicats, ho posaran en coneixement immediat del Client, així com dur a terme la corresponent publicació de la rectificació del mateix a través del Lloc Web i en els mitjans de comunicació habituals, tenint l'opció el Client de reconfirmar, a través de l'apartat "Mi Cuenta", la seva comanda al preu correcte o, si no, cancel·lar-lo.

Carlett es reserva expressament el dret de modificar els preus en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís. No obstant això, en qualsevol cas, s' aplicaran les tarifes en vigor indicades en el Lloc Web en el moment de la realització la comanda corresponent.


6.2 Formes de pagament.

Per procedir al pagament, el Client haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que es mostrin en la fase 3 del procés de contractació electrònica, anteriorment descrit.

Tots els mitjans de pagament disposats per part de Carlett, es troben subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de les entitats emissores del mitjà de pagament (emissors de targeta i associat a sistema de fraccionament), però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no es podrà continuar amb el procediment de compra iniciat, quedant automàticament cancel·lat la comanda, i entenent-se no realitzada la compravenda del Producte demanat.

El càrrec del preu dels Productes, dels costos del servei d'enviament –si s'escau-, així com de qualssevol impostos que resultin d'aplicació, únicament seran realitzats en el moment de formalitzar la comanda.

Per dur a terme el pagament electrònic, Carlett tenen instal·lada una passarel·la de pagament de comerç electrònic proveïda per part d'entitats bancàries habilitades per a ells. Totes les dades proporcionades a Carlett a aquests efectes, són degudament xifrades per garantir la màxima seguretat i confidencialitat dels mateixos, allotjant-se en un servidor segur certificat segons el protocol "Secure Socket Layer"; (SSL).

En cap cas s'emmagatzemaran per part de Carlett les dades de targetes
proporcionats pels Clients a través de la passarel·la de pagament, i únicament es conservaran mentre s'efectua la compra, es realitza el pagament i fins transcorregut el període de desistiment, per tal de poder retornar-li les quantitats econòmiques corresponents.

7. Condicions d'enviament de productes

Els Productes la compra dels quals hagi estat realitzada a través del Lloc Web de Carlett seran enviats a l' adreça postal que s' indiqui en el formulari de comanda.

El lliurament es realitzarà, en general, en un termini aproximat de 48 a 72 hores a partir de la confirmació de la comanda, en l' adreça postal que s' hagi inclòs en les dades de la comanda si es tracta d' Espanya i Portugal Peninsular. En el cas de les Illes Balears, de 3 a 5 dies.

Per als altres països de la Unió Europea, el lliurament es realitzarà en un termini aproximat de 4-10 dies laborables.

L' empresa de transport es comunicarà preferentment via e-mail o bé SMS contigo per informar-te del dia en què es realitzarà el lliurament.

8. Dret de desistiment de les comandes

El Client té reconegut el dret de desistiment de la compra efectuada a través del Lloc Web, i per tant, si no queda satisfet, podrà retornar el Producte en un termini màxim de catorze (14) dies naturals des que hagi adquirit la possessió del producte/s

El dret de desistiment es podrà exercir a través del Lloc Web mitjançant sol·licitud d'exercici de desistiment a info@carlett.com.

La devolució inclourà l' import de la compra i si haguessin existit, els costos de lliurament. La devolució es realitzarà en el mateix mitjà de pagament amb el qual el Producte va ser adquirit, desconteixent-se els costos de devolució que aniran a càrrec del client.

El Client haurà de retornar els productes objecte de desistiment sense cap demora indeguda i en qualsevol cas com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què es comuniqui la seva decisió de desistiment.

La devolució de l' import corresponent al desistiment es realitzarà en un termini de 14 dies naturals des de la data en què hagi estat comunicada efectivament i inequívocament la decisió de desistiment del contracte i sempre que s' hagin rebut prèviament els béns o productes objecte de desistiment, en cas contrari, podrà retenir-se el desemborsament fins a la recepció dels esmentats béns o fins que el Client acrediti la devolució dels béns.

El client serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació dels mateixos diferent a la necessària per establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament. En tot cas, als efectes de fer ús del dret de desistiment, cal que els Productes siguin retornats en els seus embalatges originals juntament amb la factura, en el cas que es retornin sense els esmentats embalatges originals o amb desperfectes l' import que s' abonarà al Client per la devolució del producte serà disminuït en la quantitat que correspongui. Abans de retornar el Producte, el Client s' ha d' assegurar que aquest el mateix es troba degudament protegit i precintat perquè no pateixi cap dany durant el transport.

9. Garanties

Quan el Producte o Productes adquirits presentaren una falta de conformitat per no correspondre' s amb les característiques ofertes, presentaren defectes que impedeixin la seva normal utilització d' acord amb la seva naturalesa, o no oferir les prestacions descrites per a aquest, el Client tindrà dret al sanejament del bé adquirit en un termini de dos anys a partir de la compra i en les condicions i amb els mitjans de prova regulats en el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Així mateix, el Client té dret al sanejament del bé seguint les regles de l' article 118 i següents del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. En tot cas s' aplicaran la normativa que sobre garantia de venda de béns de consum estableixi la legislació aplicable. Si el producte fos defectuós, Carlett es responsabilitzarà sempre que sigui possible realitzar la substitució del producte, sense cap despesa per al Client. En cas que per motius de disponibilitat no es pogués realitzar la substitució del producte, es realitzarà la devolució íntegra de la compra.

10. Servei d'atenció al client i post venda

Qualsevol consulta, suggeriment, queixa o reclamació relativa a la venda online dels
Productes, es pot fer a través del nostre Servei d'Atenció al Client
info@carlett.com i al Telèfon 930 160 036.

 

11. Exoneració de responsabilitats

El Punt de Venda i Carlett no poden garantir la continuïtat tècnica del Lloc Web, l'absència de fallades o interrupcions del servei ni que el Lloc Web està disponible o accessible el cent per cent del temps. Tampoc pot garantir l'absència de virus o altres components danyosos al Lloc Web o al servidor des del qual se subministra.

12. Tractament de dades personals

Per a CARLETT és molt important garantir el tractament de les dades personals dels usuaris i clients interessats en la compra dels nostres productes, per la qual cosa donem estricte compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, denominat Reglament General de Protecció de Dades, (en endavant RGPD).

Volem oferir-te tota la informació necessària d'una forma transparent i
senzilla, per la qual cosa et recomanem llegir tranquil·lament la nostra Política de
privacitat, i així poder conèixer i entendre els tractaments de dades que executem.

El nostre màxim compromís és la confidencialitat i seguretat de les teves dades, de manera que ens esforcem dia a dia a millorar els nostres processos de tractament de dades personals, i t'ofereixem en aquest apartat informació concreta sobre el tractament de dades aplicable a la compra de productes en aquest lloc web.

Les dades recaptades seran posats a disposició de l'empresa de transport i logística encarregada de fer el lliurament de l'article adquirit a través de la pàgina web així com de qualsevol altre operador que intervingui en el procés de compra, finançament i/o lliurament, als efectes del compliment del contracte o contractes amb el client i les relacions derivades dels mateixos. En tot cas, abans de comunicar-se a cap tercer les dades personals del Client, aquest l' haurà d' acceptar de forma expressa prèviament.

El comprador queda informat que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades a un fitxer titularitat de Carlett, essent necessari el tractament de les seves dades per a la gestió de la relació contractual i la prestació dels serveis. Als efectes anteriors, el comprador garanteix que les dades facilitades són certes, fent-se expressament responsable de les possibles conseqüències que tinguessin causa en la falsedat d' aquesta informació.

Les dades de contacte del comprador podran ser ocupades en base a l' interès legítim per remetre' l, a través de qualsevol mitjà, incloent correu, correu electrònic, SMS, etc., informació d' interès, novetats i ofertes sobre els productes de Carlett,

Per donar-se de baixa del servei d'enviaments de comunicacions publicitàries pot fer-ho a través de info@carlett.com. El tractament de les dades personals per part de Carlett, així com qualsevol altra informació sol·licitada per a l'accés i ús del Lloc Web, es regirà pel que disposa la Política de Privacitat de Carlett.

Carlett ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades personals facilitades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

Per tal de mantenir les seves dades personals actualitzades, el comprador haurà d' informar de qualsevol canvi que es produeixi respecte a ells, doncs en cas contrari Carlett no podrà respondre de la seva veracitat. El comprador queda informat que podrà exercir, gratuïtament i quan ho estimi oportú, els drets d' accés, rectificació, supressió, limitació en el tractament, oposició o portabilitat respecte de les dades personals facilitades, així com retirar, en qualsevol moment, els consentiments atorgats prèviament, comunicant-ho per escrit i juntament amb una còpia de document fefaent d' acreditació de la identitat, direcció info@carlett.com.

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades per part de Carlett, consulteu la nostra Política de Privacitat.

 

13. Novació de condicions

Les presents condicions han estat exposades amb la deguda antelació, de
conformitat amb la legislació vigent. Així mateix, Carlett posa a la seva disposició les presents Condicions de Compra, de manera que poden ser emmagatzemades i reproduïdes, complint així amb el deure legal d' informació prèvia.

Carlett es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web, les funcionalitats de la mateixa i/o dels continguts que s'hi incorporen. Reconeixes i acceptes expressament que en qualsevol moment Carlett pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar l'accés i/o ús del Lloc Web, sense que Carlett sigui responsable per això.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d' aquestes Condicions de Compra fossin considerades nul·les o inaplicables, en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, l' esmentada nul·litat o inaplicació no afectarà les restants disposicions. En aquest cas, la clàusula o clàusules afectades seran substituïdes per una altra o altres que tinguin els efectes més semblants als de les substituïdes.


14. Legislació aplicable, resolució de controvèrsies i
jurisdicció competent

Les parts acorden expressament que el present contracte es regirà i serà
interpretat, en tots els seus termes i condicions, conforme a la legislació espanyola vigent.

Les parts se sotmeten expressament, per a qualssevol qüestions o divergències que puguin suscitar-se per raó de la interpretació, compliment i execució d' aquest contracte, a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals corresponents al domicili del comprador o als del lloc de compliment de l' obligació contractual.

Per presentar reclamacions en l'ús dels nostres productes, es pot adreçar per correu a l'adreça electrònica o física indicada a l'apartat "Identificació", comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.

Darrera actualització: Novembre de 2021.