Política de reemborsament

Dret de desistiment de les comandes

El Client té reconegut el dret de desistiment de la compra efectuada a través del Lloc Web, i per tant, si no queda satisfet, podrà retornar el Producte en un termini màxim de catorze (14) dies naturals des que hagi adquirit la possessió del producte/s

El dret de desistiment es podrà exercir a través del Lloc Web mitjançant sol·licitud d'exercici de desistiment a info@carlett.com.

La devolució inclourà l' import de la compra i si haguessin existit, els costos de lliurament. La devolució es realitzarà en el mateix mitjà de pagament amb el qual el Producte va ser adquirit, desconteixent-se els costos de devolució que aniran a càrrec del client.

El Client haurà de retornar els productes objecte de desistiment sense cap demora indeguda i en qualsevol cas com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què es comuniqui la seva decisió de desistiment.

La devolució de l' import corresponent al desistiment es realitzarà en un termini de 14 dies naturals des de la data en què hagi estat comunicada efectivament i inequívocament la decisió de desistiment del contracte i sempre que s' hagin rebut prèviament els béns o productes objecte de desistiment, en cas contrari, podrà retenir-se el desemborsament fins a la recepció dels esmentats béns o fins que el Client acrediti la devolució dels béns.

El client serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació dels mateixos diferent a la necessària per establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament. En tot cas, als efectes de fer ús del dret de desistiment, cal que els Productes siguin retornats en els seus embalatges originals juntament amb la factura, en el cas que es retornin sense els esmentats embalatges originals o amb desperfectes l' import que s' abonarà al Client per la devolució del producte serà disminuït en la quantitat que correspongui. Abans de retornar el Producte, el Client s' ha d' assegurar que aquest el mateix es troba degudament protegit i precintat perquè no pateixi cap dany durant el transport.